malastandardduza
Start
Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2019 12:07

paluki-stopka-PROW.jpg

Żnin, dnia 20.05.2019r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2019/G

 

Termin składania wniosków: od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 14:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wniosek i załączniki należy wpiąć do skoroszytu, dokumenty mają być niezszyte.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:
Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.

Wskaźniki produktu:

Lp.

1

2

wskaźniki produktu

Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców

Liczba przeprowadzonych szkoleń

jednostka miary

sztuka

sztuka

wartość

8

1

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł, w tym:
a) na realizację wskaźnika nr 1 – 80.000 zł
b) na realizację wskaźnika nr 2 – 20.000 zł

Kwota grantu: od 5 000 zł do 20 000,00 zł

Intensywność pomocy:
- jednostki sektora finansów publicznych – do  63,63 %, przy czym suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt
- do 95% pozostali wnioskodawcy, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(refundacja) kosztów kwalifikowalnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
1) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,
2) organizacja wydarzeń i imprez,
3) szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane na wzmocnienie kapitału społecznego również w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),
4) inne działania w zakresach opisanych powyżej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
nieprowadzące działalności gospodarczej oraz posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR (zgodnie ze statutem lub  innym  dokumentem  regulującym  zasady  funkcjonowania):
1. osoby fizyczne
2. osoby prawne
3. jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych).

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

UWAGA:

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji ich kolejność na liście operacji zostanie ustalona poprzez:
- porównanie ilości punktów uzyskanych przez poszczególne operacje w pierwszym kryterium rozstrzygającym (wskazanym na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia) – operacja, która uzyskała więcej punktów w ramach danego kryterium otrzyma wyższe miejsce na liście operacji; jeśli ilość zdobytych punktów w ramach pierwszego kryterium rozstrzygającego będzie równa LGD przeprowadzi analizę w ramach drugiego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia); jeśli nadal występuje remis zadecyduje ilość punktów zdobyta w ramach trzeciego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia);
- porównanie wysokości wkładu własnego wnioskodawcy, wyrażonej w złotych (obliczanej jako różnica między sumą kosztów kwalifikowalnych operacji a wnioskowaną kwotą pomocy) – operacja z wyższą wartością wkładu własnego uzyska wyższe miejsce na liście; tryb ten jest stosowany jeżeli ustalenie kolejności operacji w oparciu o kryteria rozstrzygające nie było możliwe (dwie lub więcej operacji uzyskały identyczny wynik we wszystkich trzech kryteriach rozstrzygających).

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Pytania należy kierować na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie:
609 996 155, 530 317 783.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
2. Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
4. Wzór formularza wniosku o powierzenie Grantu;
5. Wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
6. Wzór formularza wniosku o rozliczenie Grantu;
7. Deklaracja do weksla i weksel;
8. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcie 3.2.1 Inicjatywy w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020;
9. Wzór formularza umowy o powierzenie Grantu;
10. Katalog dopuszczalnych stawek dla towarów i usług;
11. Zasady korzystania z doradztwa;
12. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
13. Wzór oferty.

 
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 maja 2019 10:42

Zaproszenie

 
Zapraszamy na szkolenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 maja 2019 07:56

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno - promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych lub usług lokalnych.

Szkolenie odbędzie się 21 maja 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Zapisy przyjmowane są: tel. 609-996-155 lub elektronicznie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy

Plakat szkolenie promocja 800px

 
Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa w Cefalu we Włoszech PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 maja 2019 14:27

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na konferencji "ECHOES - European Cultural Heritage: Oppotunities for citizens" - Europejskie Dziedzictwo Kulturowe: Możliwości zaangażowania obywateli i integracji społecznej w Cefalu we Włoszech.

Wiceprezes Zarządu LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Pani Ilona Przychocka bierze udział w zagranicznej konferencji poświęconej dziedzictwu kulturowemu oraz współpracy i integracji społeczności lokalnej. Konferencja odbywa się we Włoszech. W spotkaniu sieci bierze udział 18 partnerów z 13 krajów Unii Europejskiej.
We wszystkich zaplanowanych sympozjach, łącznie udział weźmie około 300 uczestników z całej Europy. Polskę reprezntuje Lokalana Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa.
Uczestnicy konferencji reprezentują sektor społeczny oraz kulturalny .
Łącznie odbędzie się 6 zgromadzeń poświęconych tematyce dziedzictwa kulturowego oraz integracji społecznej w Europie. Kolejne seminaria zaplanowane są w:
- Gwadelupa/Francja,
- Tirana/Albania,
- Ribamontan al Mar/Hiszpania,
- Monaco/Francja
- Rzym/Włochy. 
Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej - Europa dla Obywateli.
Projekt formalnie rozpoczął się 1 kwietnia 2019r. i potrwa do 31 marca 2021r.

12 8 

 
Spotkanie informacyjne w LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 maja 2019 12:58

W dniu 14.05.2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Spotkanie zorganizowała Katedra Turystyki Wiejskiej 
Uniwersytetu, która zorganizowała wyjazd studyjny na Pałuki. W trakcie spotkania studentom zaprezentowano jak funkcjonuje LGD, z jakiego wsparcia mogą korzystać mieszkańcy powiatu żnińskiego. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Spotkanie poprowadził Prezes LGD Pan Ryszard Ulatowski.

1 2 3

 


Strona 1 z 143
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa