malastandardduza
Start Władze LGD Zarząd LGD
Zarząd LGD PDF Drukuj Email

Zarząd jest władzą LGD odpowiadającą za bieżące funkcjonowanie LGD, składa się on z 4 do 6 członków. Liczebność Zarządu określana jest przez Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków wybiera prezesa i członków Zarządu. Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród siebie na swym pierwszym posiedzeniu. Prezes kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i utraty członkostwa w LGD;
2) reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą LGD;
4) zarządzanie majątkiem i funduszami LGD;
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) dokonywanie wyboru pracowników LGD na podstawie przeprowadzonego uprzednio postępowania rekrutacyjnego;
8) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD;
9) ustalanie regulaminu Biura LGD;
10) opracowywanie projektów LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;
11) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW;
12) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR;
13) Opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych;
14) Wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW.

Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za pozyskiwanie środków na działalność LGD, m.in. poprzez zbieranie składek członkowskich i aplikowanie o środki publiczne. Zarząd jest w tym zakresie wspierany przez biuro LGD. Członkowie Zarządu nie uczestniczą natomiast w procesie wyboru projektów z 3 i 4 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w oparciu o kryteria lokalne. Zadanie to należy do wyłącznej kompetencji Rady. Decyzje Rady są w tym zakresie niezależne od Zarządu.

Skład Zarządu LGD:

Ryszard Ulatowski - Prezes

llona Przychocka - Wiceprezes

Eliza Reszka - Wiceprezes

Zenon Mikuła - Członek Zarządu

Jacek Superczyński - Członek Zarządu

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa