malastandardduza
Start Władze LGD Walne Zebranie
Walne Zebranie Członków PDF Drukuj Email

Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działania LGD, w tym uchwalanie LSR;
2) ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem ‚§ 19 ust. 3 oraz ‚§ 20 ust. 2;
3) wybór i odwołanie członków Rady i Zarządu;
4) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) uchwalanie zmian Statutu;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji;
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD;
8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
9) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu, w tym sprawozdań finansowych;
10) podejmowanie uchwał w sprawie odwołań od uchwały Zarządu dotyczącej pozbawienia członkostwa;
11) podejmowanie uchwał i decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni LGD;
2) z głosem doradczym ? członkowie wspierający LGD.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, z własnej inicjatywy, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków LGD w skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zebranie Członków zwoływane jest także przez Zarząd w trybie nadzwyczajnym:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub Rady;
3) na pisemny wniosek 1/3 wszystkich członków zwyczajnych LGD.

Walne Zebranie Członków obraduje i podejmuje decyzje bez względu na liczbę członków zwyczajnych LGD biorących w nim udział, ‚§ 16 nie stosuje się.

 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa