Rada LGD Drukuj

W strukturze LGD władzą odpowiedzialną za wybór operacji jest Rada. Kadencja Rady, tak jak i pozostałych władz LGD wynosi 4 lata. Rada wybierana jest w wyborach bezpośrednich przez Walne Zebranie Członków w sposób tajny, chyba, że Walne Zebranie Członków jednogłośnie postanowi inaczej. Zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu LGD Pałuki - Wspólna Sprawa Rada liczy od 9 do 30 członków.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

a)wybór operacji, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm., które mają być realizowane w ramach LSR,

b)ustalenie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 wraz
z późniejszymi zmianami., które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez LGD.

Obecnie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Rada liczy 15 członków.

Skład Rady LGD:

Lp. Imię i nazwisko Nazwa członka, którego
przedstawicielem w Radzie
LGD jest dana osoba
Gmina Sektor
1 Alina Borkowska Zespół Szkół Publicznych w Lubostroniu Łabiszyn publiczny
2 Henryk Ciesielczyk - Gąsawa publiczny
3 Tadeusz Gołębiewski

Gmina Gąsawa

Gąsawa publiczny
4 Rafał Grajkowski

-

Łabiszyn gospodarczy
5 Beata Lewicka

Gmina Rogowo

Rogowo publiczny
6 Justyna Nizioł-Zacharzewska

Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych

Rogowo gospodarczy
7 Tomasz Nowicki

-

Rogowo społeczny
8 Beata Otto

-

Żnin społeczny
9 Jan Rogosz

-

Żnin społeczny
10 Halina Rosiak

Fundacja Rozwoju Ziemii Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka

Żnin publiczny
12 Grzegorz Smoliński Gmina Barcin Barcin publiczny
13 Stanisław Wendland Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy Gąsawa społeczny
14 Janusz Witkowski Ośrodek Szkoleniowy. Gabinet Pedagogiczny. Janusz Witkowski Janowiec Wlkp. gospodarczy
15 Beata Woźniak Wydawnictwo Pomoże Łabiszyn gospodarczy
15 Tomasz Woźniak - Janowiec Wlkp. publiczny

Regulamin organu decyzyjnego