Kierunki rozwoju - LSR 2007-2013 Drukuj
czwartek, 20 sierpnia 2009 10:57

Kierunki rozwoju obszaru 5 gmin, na terenie których działa Lokalna Grupa Działania PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA zostały zdefiniowane w Lokalnej Strategii Rozwoju. Cele jakie mają zostac osiągniete w wyniku realizacji podejścia LEADER na Pałukach zostały zdefiniowane przez mieszkanców w oparciu o przeprowadzoną identyfikacje szans, zagrożeń oraz słabych i mocnych stron tego obszaru. Określono 2 nadrzędne zadania, które powinny zostać zrealizowane do roku 2015 - tzw. cele ogólne, które określono bliżej poprzez cele szczegółowe.

Cel ogólny 1: Rozwój turystyki i rekreacji opartej na zasobach kulturowo-historycznych i przyrodniczych Pałuk

Cel ogólny 2: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego LSR

Lokalna Strategia rozwoju

Lokalna Startegia Rozwoju - wersja obowiązująca od 31.01.2014r.

Lokalna Strategia Rozwoju - wersja 2013

Lokalna Strategia Rozwoju - wersja maj 2012

limity środków

harmonogram